نقدینگی زیاد سرمایه‌گذاران خارجی را محتاط کرد

کانترپانچ: بدترین شکل سرمایه‌داری ایران را به رکود برد(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
جوان

۱۳۹۵/۵/۳۱