تامین سرمایه در گردش 28/000/000/000/000 تومانی بخش بازرگانی در 7 ماه گذشته؛

تزریق بدون رونق!(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
جهان صنعت

۱۳۹۵/۹/۳