بیمه جهیزیه هم آمد بیمه جهیزیه هم آمد

مشاهده اصل خبر
مدیر عامل بیمه ملت با بیان اینکه در کشور سهم گردش مالی بیمه زندگی حدود 12 درصد اما در کشورهای پیشرفته بیش از 60 درصد است، گفت: بیمه جهیزیه و تامین سرمایه اشتغال تدوین و اجرایی شده است.
ملت بازار

به گزارش ملت بازار، علیرضاابراهیم پور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیمه زندگی جوانان ، سپرده زندگی ، تحصیلفرزندان ، مستمری زنان خانه دار و بیمه زندگی و سرمایه گذاری در این شرکت بیمه تدوینو اجرایی شده است، اظهارداشت: این شرکت نام بیمه عمر را به بیمه زندگی تغییر داده استزیرا این بیمه ها برخلاف آنچه تصور عمومی فقط مخصوص فوت افراد نیست و فرد می تواندبعداز یک دوره 10 یا 20 ساله تا آخر عمر از مستمری بازنشستگی آن استفاده کند .
مدیر عامل بیمه ملت از صدوربیمه جهیزیه و تامین سرمایه اشتغال خبرداد و افزود: این شرکت برای نخستین بار بیمهکارت اعتباری را برای سازمانها ، نهادها و موسسات و همچنین افراد شاغل در بخش خصوصینظیر پزشکان ، وکلا و اعضای هیئت علمی به اجرا گذاشته است.
وی تصریح کرد: این کارتهااز 2 تا 20 میلیون تومان اعتبار دارند و به شبکه فروشگاه های مختلف متصل هستند و دارندگانآنها می توانند قسطی خرید کنند و به محض آن که قسط خود را پرداخت کردند مجددا کارتشارژ می شود.
ابراهیم پور با بیان اینکهبرای صدور این کارتها هیچ وجهی از مشتری گرفته نمی شود، گفت: در 80 درصد فروشگاه هایمرتبط با این شرکت هیچ نرخ اضافه ای بابت فروش اقساط از مشتری گرفته نمی شود. البته باز پرداخت اقساط را نزد فروشگاه ها بیمه می کنیمو بابت این کار دو درصد از فروشگاه ها حق بیمه می‌گیریم.
مدیر عامل بیمه ملت با بیاناینکه در کشور سهم گردش مالی بیمه زندگی حدود 12 درصد است و این رقم در کشورهای پیشرفتهبیش از 60 درصد است گفت: در صددیم سهم بیمه زندگی را از گردش مالی شرکت افزایش دهیم.به همین خاطر بیمه های متنوع نظیر بیمه مستمری زنان خانه دار و بیمه تحصیلی فرزندانرا ایجاد کرده ایم.
ابراهیم پور گفت: در بیمهزنان خانه دار که شامل زنان شاغل نیز می شود این افراد می توانند از ماهی 10 هزار تومانبه بالا خود را بیمه کنند و با رسیدن به سن خاص مادام العمر مستمری بگیرند.
وی گفت: در بیمه تحصیل فرزنداننیز والدین می توانند بچه های خودرا تا سن12 سالگی بیمه کنند تا به محض ورود به دانشگاههمه هزینه های دانشگاه ازجانب شرکت بیمه پرداخت شود.
منبع: تسنیم
۱۳۹۵/۹/۳