بیم و امیدهای بیمه در شماره ویژه «تجارت فردا»

مشاهده اصل خبر
هفته نامه تجارت فردا، تازه ترین شماره خود را به عنوان ضمیمه روزنامه دنیای اقتصاد، در 196 صفحه و در رابطه با صنعت بیمه منتشر کرده است.
رصد

در این شمارهویژه، پرونده های متنوعی درباره فرصت ها و چالشهای صنعت بیمه به چاپ رسیده ومدیران عامل بسیاری از بیمه ها از مشکلات خود و نیز طرح های جدیدی که برای رقابتبا سایر شرکت ها ارائه کرده اند، سخن گفته اند.
پرونده آغازیناین شماره درباره تاریخچه بیمه است. در این پرونده تاریخ این صنعت در ایران وجهان، به بحث گذاشته شده و پس از آن مصائب ساختاری بیمه، از موضوع انحصار و رقابتدر این صعت تا بحث درباره نرخ شکنی در بازار بیمه مورد توجه قرار گرفته است. تعادلساختاری، سودآوری و شفافیت در نظام بیمه، از دیگر محورهایی است که در این پروندهبا صاحبنظران به بحث گذاشته شده است.
وضعیت سرمایه گذاریدر صنعت بیمه، بحث بعدی در این شماره است. در کنار این، پرویز خسروشاهی و مسعودحجاریان در میزگردی، چالشهای صنعت بیمه را بررسی کرده اند و افزون بر آن، سمت وسوی کلان سیاستگذاری بیمه در ایران به بحث گذاشته شده است. رئیس هیأت مدیره بیمهالبرز در این رابطه به تجارت فردا گفته است که دولت زدگی، ازجمله مشکلات این صنعتبه شمار می رود. بیمه های زندگی، سهم خصوصی ها از کیک بیمه و نیز راهکارهای تفکیکحساب ها در بیمه، از دیگر محورهای این پرونده اقتصاد سیاسی است.
در پرونده دیگرتجارت فردا، موضوع بیمه های زندگی و دلایل عدم استقبال مردم از آنها به بحث گذاشتهشده و سپس تجارت فردا در گزارش های جداگانه ای به موضوع چالشهای بیمه های عمر، شخصثالث و سایر انواع بیمه های اتومبیل پرداخته است. در کنار اینها در این پرونده،طرح های نوین بیمه ها برای رفه مشکلات موجود نیز بررسی شده است.
سیاست های دولترفاه درباره بیمه، نقش بیمه در افزایش امید به زندگی و موضوع اطلاعات مردم دربارهبیمه های اختیاری از دیگر فرازهای این شماره ویژه است. در کنار این نیز تجارت فردابه معرفی بیمه های بازرگانی و چشم انداز ان در دوره پسابرجام پرداخته است. توسعه واستقلال بیمه ها نیز موضوع دیگر گزارشهای این شماره است.
آخرین مطلب اینشماره هم اختصاص پیدا کرده است به گفتگو با عبدالناصر همیتی، رئیس بیمه مرکزی کهاو درباره چالشهای پیش روی بیمه تاکید کرده «مشکل داریم اما نه به اندازه بانک ها».
۱۳۹۵/۱۰/۱۳