مدیرعامل بیمه ملت وعده داد :

تداوم روند سودآوری سهام «ملت» در آینده

مشاهده اصل خبر
مدیرعامل بیمه ملت ابراز امیدواری کرد با توجه به روند سودآوری‌ها، در سال آینده «ملت» از تعدیل سود برآوردی در بودجه همچنان برخوردار شود.
ملت بازار

به گزارش ملت بازار، علیرضا ابراهیم پوربا بیان اینکه هم اکنون ارزش خالص دارایی به ازای هرسهم (NAV)بیمه ملت بالاتر از قیمت بازاری کنونی آن قرار گرفته، عنوان کرد: با توجه به انتقال12.5 سهام بیمه ملت از پرتفوی بیمه ایران به سبد دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوریبه قیمت هر سهم 202 تومان و تخصیص این دارایی برای بازنشسته‌های این صندوق، بطور حتماین معامله به نفع بازنشسته‌ها بوده است.وی با بیان اینکه سود هر سهم پس از کسرمالیات شرکت بیمه ملت پیش از این نیز با تعدیل مثبت روبرو بوده، پیش‌بینی کرد: با توجهبه روند سودآوری‌ها در سال آینده می‌توان انتظار داشت که «ملت» از تعدیل سود برآوردیدر بودجه همچنان برخوردار شود.
ابراهیم پور افزود: هم اکنون 100 هزار بازنشستهجزء سهامداران بانک ملت شده‌اند و تلاش می‌شود تا با شناسایی سود مناسبی بتوان برایبازنشستگان درآمد مناسبی به دست آورد.
مدیر عامل بیمه ملت تصریح کرد: 12.5درصدسهم بیمه ملت در معامله اخیر منتقل شد که به هر یک از سهامداران تعداد 3450 سهم بهارزش 750 هزار تومان برای سه میلیون بازنشسته تخصیص یافته و تاکنون یکصد هزار نفر آنرا خریداری کرده اند و این در حالی است که حجم سهام تکافوی بیش از این را نمی‌کرد.
بنابراین گزارش، در حالی 12.5 درصد سهامبیمه ملت به قمیت هر سهم 202 تومان به نام بازنشستگان خریداری شده که تنها سه درصداز کل بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی برای خریداری این دارایی از مجموع سه میلیون بازنشستهابراز علاقه کرده اند.
منبع: فارس
۱۳۹۵/۱۰/۱۴