وضعیت ظرفیت مجاز نگهداری شرکتهای بیمه بررسی شد؛

میزان رشد ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه غیر دولتی در سال 94 نسبت به93 / رشد بیش از صددرصدی ظرفیت نگهداری رازی و کوثر

مشاهده اصل خبر
بر اساس اطلاعات موجود 57 درصد کل ظرفیت نگهداری سال 1394 صنعت بیمه اختصاص به بخش دولتی و بیش از 40 درصد آن مختص شرکتهای بیمه غیر دولتی است . 3 درصد نیز متعلق به شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد می باشد./طی سالهای 1390 لغایت 1394 رشد ظرفیت مجاز نگهداری صنعت بیمه به ترتیب برابر 22 درصد ، 22.2 درصد ، 53.3 درصد 8 درصد و 49 درصد می باشد .
ریسک نیوز

ریسک نیوز / عباس طیبی :ظرفیت مجاز نگهداری بازار بیمه کشور از رقم 24.092 میلیارد ریال در سال 1393 به 35.892 میلیارد ریال در سال 1394 افزایش یافته که رشدی معادل 49 درصد را نسبت به سال قبل داشته است.
رشد نصاب مجاز نگهداری شرکتهای بیمه دولتی ( شامل بیمه مرکزی و بیمه ایران ) معادل 65.2 درصد بوده که در این میان بیشترین رشد مربوط به بیمه ایران ( با 88 درصد رشد ) بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود 57 درصد کل ظرفیت نگهداری سال 1394 صنعت بیمه اختصاص به بخش دولتی و بیش از 40 درصد آن مختص شرکتهای بیمه غیر دولتی است . 3 درصد نیز متعلق به شرکتهای بیمه فعال در مناطق آزاد می باشد.
میانگین رشد نصاب مجاز نگهداری شرکتهای بیمه غیر دولتی معادل 30.3 درصد می باشد که در میان شرکتهای بیمه غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، شرکت بیمه رازی با 113 درصد رشد حائز بالاترین نصاب مجاز نگهداری بوده است که یکی از دلایل آن افزایش سرمایه است.
شرکتهای بیمه کوثر با 107 درصد ، دی با 45 درصد و سرمد با 45 درصد در رتبه های بعدی افزایش در ظرفیت نگهداری قرار دارند که عمدتا به خاطر افزایش سرمایه و رشد ذخایر فنی سهم نگهداری بوده است.
در بین شرکتهای فعال در مناطق آزاد نیز شرکت بیمه ایران معین با رشد 87.7 درصدی از بیشترین رشد برخوردار بوده است ، بطور کلی شرکتهای بیمه مثال مناطق آزاد رشد نصاب مجاز نگهداری 62.7 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه نموده اند.
طی سالهای 1390 لغایت 1394 رشد ظرفیت مجاز نگهداری صنعت بیمه به ترتیب برابر 22 درصد ، 22.2 درصد ، 53.3 درصد 8 درصد و 49 درصد می باشد .
آن طور که اطلاعات موجود نشان می دهد بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه ظرفیت مجاز نگهداری را ذخایر فنی سهم نگهداری شرکت با بیش از 60 درصد تشکیل شده و سرمایه پرداخت شده با سهمی بیش از 35 درصد در رتبه دوم قرار دارد. اندوخته سرمایه ایی و قانونی موارد بعدی ظرفیت مجاز نگهداری را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است که ظرفیت نگهداری در شرکت‌های بیمه عبارت است از میزانی از ریسک و متناسب با توان مالی شرکت که شرکت بیمه می‌تواند در هر رشته، در هر بازار و در هر منطقه قبول کند.
به‌عبارتی ظرفیت نگهداری مشخص می‌کند که شرکت بیمه در هر ریسک (بیمه‌نامه) چه میزان از ارزش موضوع بیمه را می‌تواند نزد خود نگهداری و بقیه آن را باید به شرکت‌های واجد شرایط اتکایی کند. در واقع ظرفیت نگهداری امکانی را برای شرکت بیمه فراهم می‌آورد که شرکت بیمه بتواند در بدترین حالت‌ها (worst-case scenarios) نیز توانایی پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران را داشته باشد.
تعیین ظرفیت نگهداری برای شرکت‌های بیمه، منجر به این خواهد شد که از تمرکز ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای جلوگیری شود. همچنین تعیین این ظرفیت توسط نهاد ناظر، امکانی را برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌کند که بتوانند توازن مطلوبی را بین میزان ریسکی که می‌توانند نزد خود نگهداری و میزان ریسکی که باید اتکایی کنند، برقرار شود.
قابل ذکر است که این جدول مطابق با ایین نامه نحوه نظارات بر بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه 40/5 مصوب شواری عالی بیمه تدوین شده است.
آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه اذعان می دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداری خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداری ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.
۱۳۹۵/۱۰/۱۹