کاهش شدید پرداخت خسارت در شرکت بیمه البرز

مشاهده اصل خبر
بانکداری ایرانی - بیمه البرز که به تازه گی بر اساس قانون حاکمیت شرکتی کنترل داخلی و مدیریت ریسک را انجام داده است به سازمان بورس اعلام کرده است که همه شرایط را دارا بوده و شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
بانکداری ایرانی

بانکداری ایرانی - بیمه البرز که به تازه گی بر اساس قانون حاکمیت شرکتی کنترل داخلی و مدیریت ریسک را انجام داده است به سازمان بورس اعلام کرده است که همه شرایط را دارا بوده و شرکت، مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است.
سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیتهای ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد. همچنین بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌ مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 1395/12/30 اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می‌دهد و بر اساس معیارهای یاد شده، اثربخش بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بیمه البرز طی اردیبهشت ماه 1هزار و 159 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که بخش 36درصد از آن به بیمه شخص ثالث و 16 درصد به بیمه درمان اختصاص داشت . سهم بخش بیمه زندگی نیز 7درصد بوده است. بر اساس این گزارش بیمه البرز طی اردیبهشت ماه سال جاری 255هزار مورد حق بیمه صادر کرده که تنها 39هزار مورد پرداخت خسارت داشته است .
این شرکت طی دو ماهه نخست سال جاری 2هزار و 37میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که برای 447 هزار نفر این حق بیمه ها صادره شده است و از این محل طی دو ماه ابتدایی سال جاری ، حدود 1هزار و 578 میلیارد ریال برای 64 هزار نفر خسارت پرداخت شده است . و نهایتا اینکه این عملکرد نشان می دهد که شرکت بیمه البرز توانسته است خسارت و ریسک خود را کنترل کرده و کاهش قابل توجهی را در پرداخت خسارت تجربه کرده است .
۱۳۹۶/۳/۲۹