یک پیشنهاد برای عبور از مصائب ارز دونرخی

ارز را روزانه یک تومان گران کنید(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
اعتماد

۱۳۹۶/۴/۲۴