معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

مجامع بانک‌ها همزمان با اجرای مرحله بعدی IFRS برگزار می‌شود(قسمت اول)

مشاهده اصل خبر
آفتاب یزد

ضمیمه
۱۳۹۶/۴/۲۴