در گزارشی به سهامداران اعلام شد

کارنامه بیمه ملت در ترازوی حسابرسی

مشاهده اصل خبر
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس قانونی بیمه ملت در گزارشی به سهامداران در ارتباط با عملکرد مالی این شرکت بیمه ای اعلام کرد که برخی دارایی های این شرکت از سال های گذشته به صورت بلاتکلیف باقی مانده و از سوی دیگر، سود تحقق یافته هر سهم معادل 57 درصد سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 1395 بوده که ضرورت بازنگری در تدوین بودجه سنوات آتی به منظور حداقل رساندن انحرافات مورد تاکید است.
دنیای بانک

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، برای مشاهده صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه ملت در سال گذشته اینجا کلیک کنید. همچنین گزارش فعالیت هیات مدیره بیمه ملت را هم می توانید اینجا مشاهده کنید. مهمترین محورهای گزارش حسابرس قانونی بیمه ملت به شرح زیر است.
تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تاییدیه ارسالی جهت مبلغ 6/587 میلیارد ریال از مانده سایر حسابهای دریافتنی واصل نشده است که تعیین آثار احتمالی ناشی از دریافت پاسخ تاییدیه‌های بلاجواب و رفع مغایرات احتمالی فیمابین امکان پذیر نیست.
براساس مصوبه شماره 58 شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن، تا پایان دوره مالی سال 1395 مبلغ 510.859 میلیون ریال (تا پایان سال مالی قبل 424.799 میلیون ریال) به عنوان ذخیره برگشت حق بیمه و ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابها منظور شده که احتساب ذخیره مزبور حائز شرایط شناخت بدهی نبوده و مغایر با استاندارد حسابداری شماره 28 تحت عنوان فعالیت‌های بیمه عمومی می باشد.
سرفصل مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان شامل مبلغ 960 میلیارد ریال مطالبات ارزی از شرکت‌های پترو پایدار و پترو سینا آریا بوده که به صورت راکد و نقل از سنوات قبل می‌باشد که علیرغم راکد بودن مطالبات مذکور در سال مورد گزارش مبلغ 66 میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر ارز شناسایی شده است. با توجه به مراتب فوق و در غیاب وجود شواهد لازم در خصوص وصول اصل مطالبات مذکور لزوم شناسایی سود زیان حاصل از تسعیر ارز مطالبات معوق محرز نیست و افزون بر اینکه مانده حسابهای دریافتنی تجاری و غیرتجاری ترازنامه شامل مبلغ 5/54 میلیارد ریال اقلام راکد است که آثار مالی ناشی از تسویه مطالبات مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی‌باشد.
برخی از داراییهای شرکت از سنوات گذشته به صورت بلااستفاده باقی مانده است
از بابت مالیات تشخیصی و گزارش اجرای قرار به ترتیب جهت عملکرد سنوات مالی 1391 و 1393 جمعا مبلغ 5/897 میلیون ریال مورد مطالبه قرار گرفته که به دلیل اعتراض به نحوه نشخیص ذخیره‌ای از این بابت در حسابها منظور نشده است. همچنین مالیات عملکرد سال مالی 1394 مورد رسیدگی قرار گرفته که تا تاریخ تنظیم این گزارش برگ تشخیص مربوطه صادر نشده است. علاوه بر این بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش نیز با اعمال معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک به مبلغ 453 میلیارد ریال مربوط به پروژه کیش است که در این رابطه با توجه به اتمام مدت قرارداد منعقده بابت خرید زمین مذکور از سازمان منطقه آزاد کیش و عدم انجام عملیات ساخت توسط شرکت و عدم حصول نتیجه نهایی اقدامات حقوقی به عمل آمده جهت تمدید مدت قرارداد تا تاریخ تنظیم این گزارش، آثار مالی ناشی از قطع همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با شرکت مشخص نیست.
کارنامه بیمه ملت در اجرای مقررات
نظر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت را به این نکته جلب می‌نماید که سود تحقق یافته هر سهم معادل 57 درصد سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی مورد گزارش بوده که ضرورت بازنگری در تدوین بودجه سنوات آتی به منظور حداقل رساندن انحرافات مورد تاکید حسابرس قانونی بیمه ملت است
تا تاریخ تنظیم این گزارش، اقدامات به عمل آمده (تصمیم گیری در خصوص عملکرد سال مالی 1394) برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2.850 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال منتج به حصول نتیجه نهایی نشده است.
معاملات مندرج در یادداشت توضیحی در صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری‌ رعایت گردیده است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فیمابین شرکتهای گروه صورت پذیرفته و تصویب آن بعهده مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.
گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
در ارتباط با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتها پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل مربوط به افشای اطلاعات مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد ذیل این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
عدم رعایت بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهای مالی حسابرسی نشده حداکثر ظرف 90 روز بعد از پایان سال مالی.
عدم ارائه صورتجلسات مجامع عمومی حداکثر ظرف 10 پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.
عدم افشا موضوع افزایش سرمایه حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت مدیره با موضوع افزایش سرمایه.
صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و همچنین بر اساس فرمت نمونه ی ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ 28/12/1395 تهیه و ارائه نشده است .
در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، علیرغم تشکیل کمیته حسابرسی موضوع ماده 10 دستور العمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به دلیل عدم دسترسی به صورت جلسات کمیته مزیور، رعایت مفاد چک لیست مذکور امکان پذیر نشده است.لازم به ذکر است که واحد حسابرسی داخلی از سنوات قبل در شرکت مستقر و در چهارچوب وظایف محوله اقدام نموده است.
در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد ماده مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع زیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
کدام آیین نامه ها اجرا نشده است؟
قوانین بیمه و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد ذیل این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
-عدم رعایت ماده 2 آئین‌نامه 60 در خصوص میزان حداقل سپرده‌های بانکی.
-عدم رعایت تبصره 1و2 ماده 3 آئین‌نامه 60 به ترتیب در خصوص سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت حداکثر تا 10 درصد منابع موضوع ماده فوق و سرمایه‌گذاری در سهام هر شرکت تا 10 درصد سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر.
-عدم رعایت مفاد ماده 4 آئین‌نامه شماره 76 در خصوص تسویه بدهی بیمه مرکزی حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت صورت حساب بیمه مرکزی ایران.
-عدم رعایت مفاد مواد 5و6 آئین‌نامه شماره 81 در خصوص نبودن ضریب خسارت سایر رشته‌ها کمتر از 40 درصد و بیشتر از 75 درصد و ارسال آمار عملکرد ضریب خسارت شرکت به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای هر 3 ماه یکبار به بیمه مرکزی.
۱۳۹۶/۴/۲۴