در بورس امروز:

شاخص سهام بیمه‌هادر بورس سبز شد

مشاهده اصل خبر
دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یکشنبه 17 مردادماه، شاخص سهام بیمه های البرز، آسیا، دانا، پارسیان، ما در بورس و بیمه های اتکای امین، کوثر ، دی و اتکای در فرابورس نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و شاخص سهام بیمه های پاسارگاد، سامان و میهن در فرابورس با افت همراه شد.
دنیای بانک

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:
 
نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز البرز 1,589 0.32 1,584 0 90 1.091 M
1.7 B
آسیا 1,390 4.98 1,383 4.46 156 1.677 M
2.3 B
دانا 2,210 4.29 2,158 1.84 69 364,258
787.7 M
اتکام 1,525 2.35 1,523 2.21 51 224,514
341.8 M
پارسیان 2,925 (1.52) 3,012 1.41 69 1.312 M
3.9 B
کوثر 1,720 7.7 1,603 0.38 4 30,409
54.3 M
ودی 1,133 0.62 1,132 0.53 278 2.211 M
2.5 B
میهن 1,500 (6.37) 1,496 (6.62) 44 394,375
590.0 M
ملت 1,368 0 1,295 0 0 0
0
ما 2,163 2.17 2,119 0.09 18 58,490
124.8 M
بساما 2,624 (5) 2,625 (4.96) 15 50,913
133.6 M
اتکای 1,800 3.33 1,766 1.38 32 287,648
508.1 M
بپاس 3,000 (0.27) 3,000 (0.27) 17 447,458
1.3 B
بحکمت 500 0 500 0 0 0
0
ودی - بیمه دی آخرین معامله 1,133 7 0.62% قیمت پایانی 1,132 6 0.53% قیمت دیروز 1,126 اولین 1,142 بازه روز 1,156 1,105 قیمت مجاز 1,182 1,070   تعداد 278 ارزش 2.502 B
حجم 2.211M مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,830   EPS 201 P/E 5.63 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 31,181 1133 1140 300 1 1 20,000 1132 1146 1,000 1 3 15,475 1130 1147 25,399 2 نوینح - ح.بیمه نوین آخرین معامله 31 0 0% قیمت پایانی 31 0 0% قیمت دیروز 31 اولین 31 بازه روز 0 0 قیمت مجاز 32 30   تعداد 0 ارزش 0
حجم 0 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 21.7   EPS   P/E   تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 100,000 1 22 15 1 0 0 0 27 51,904 2 0 0 0 29 1,249,992 30
 
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
آخرین معامله 1,525 35 2.35% قیمت پایانی 1,523 33 2.21% قیمت دیروز 1,490 اولین 1,509 بازه روز 1,543 1,509 قیمت مجاز 1,564 1,416   تعداد 51 ارزش 341.868 M
حجم 224,514 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 2,360.65   EPS 249 P/E 6.12 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 5,500 1510 1525 1,500 1 1 22,500 1500 1530 19,343 1 2 34,696 1495 1535 5,000 1 آسیا - بیمه آسیا
آخرین معامله 1,390 66 4.98% قیمت پایانی 1,383 59 4.46% قیمت دیروز 1,324 اولین 1,349 بازه روز 1,390 1,349 قیمت مجاز 1,390 1,258   تعداد 156 ارزش 2.319 B
حجم 1.677M مبنا 920,000
ارزش بازار به میلیارد 3,180.9   EPS 151 P/E 9.16 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 65 5,418,417 1390 1399 20,142 2 1 20,000 1380 1410 7,165 1 2 130,000 1370 1415 1,000 1
  البرز - بیمه البرز
آخرین معامله 1,589 5 0.32% قیمت پایانی 1,584 0 0% قیمت دیروز 1,584 اولین 1,584 بازه روز 1,590 1,584 قیمت مجاز 1,663 1,505   تعداد 90 ارزش 1.729 B
حجم 1.091M مبنا 1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 6,336   EPS 138 P/E 11.48 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 8 207,159 1584 1590 79,063 4 4 126,246 1583 1595 15,711 1 4 128,492 1582 1597 4,500 2 میهن - بیمه میهن
آخرین معامله 1,500 -102 -6.37% قیمت پایانی 1,496 -106 -6.62% قیمت دیروز 1,602 اولین 1,619 بازه روز 1,619 1,463 قیمت مجاز 2,403 801   تعداد 44 ارزش 590.035 M
حجم 394,375 مبنا 321,169
ارزش بازار به میلیارد 1,201.17   EPS 242 P/E 6.18 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 2 2,810 1500 1540 3,000 1 3 28,123 1499 1584 6,000 1 1 1,000 1485 1587 7,000 1
  اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
آخرین معامله 1,800 58 3.33% قیمت پایانی 1,766 24 1.38% قیمت دیروز 1,742 اولین 1,760 بازه روز 1,800 1,715 قیمت مجاز 1,829 1,655   تعداد 32 ارزش 508.114 M
حجم 287,648 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 3,551.16   EPS 261 P/E 6.77 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 1,000 1721 1820 8,821 2 1 5,000 1720 1827 2,000 1 1 1,000 1716 1828 2,000 1 کوثر - بیمه کوثر
آخرین معامله 1,720 123 7.7% قیمت پایانی 1,603 6 0.38% قیمت دیروز 1,597 اولین 1,787 بازه روز 1,787 1,720 قیمت مجاز 2,395 799   تعداد 4 ارزش 54.313 M
حجم 30,409 مبنا 1,000,000
ارزش بازار به میلیارد 4,007.5   EPS 229 P/E 7 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 9,591 1720 1787 32,500 2 2 5,413 1700 1788 8,096 1 2 8,000 1650 1890 10,000 1
  دانا - بیمه دانا
آخرین معامله 2,210 91 4.29% قیمت پایانی 2,158 39 1.84% قیمت دیروز 2,119 اولین 2,060 بازه روز 2,210 2,060 قیمت مجاز 2,224 2,014   تعداد 69 ارزش 787.792 M
حجم 364,258 مبنا 408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,201.96   EPS 144 P/E 14.99 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 12,300 2162 2218 689 1 1 2,000 2161 2220 5 1 1 93,500 2160 2222 29,720 2 ما - بیمه ما
آخرین معامله 2,163 46 2.17% قیمت پایانی 2,119 2 0.09% قیمت دیروز 2,117 اولین 2,185 بازه روز 2,185 2,090 قیمت مجاز 2,222 2,012   تعداد 18 ارزش 124.81 M
حجم 58,490 مبنا 400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,119   EPS 468 P/E 4.53 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 3,550 2110 2154 32,520 1 1 1,000 2101 2164 32,589 1 2 18,400 2100 2166 5,000 1
  پارسیان - بیمه پارسیان
آخرین معامله 2,925 -45 -1.52% قیمت پایانی 3,012 42 1.41% قیمت دیروز 2,970 اولین 3,059 بازه روز 3,059 2,911 قیمت مجاز 3,118 2,822   تعداد 69 ارزش 3.952 B
حجم 1.312M مبنا 800,000
ارزش بازار به میلیارد 6,024   EPS 678 P/E 4.44 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 6,684 2925 2970 6,000 1 1 5,000 2921 3000 14,703 2 1 248 2911 3002 3,121 1 بساما - بیمه سامان
آخرین معامله 2,624 -138 -5% قیمت پایانی 2,625 -137 -4.96% قیمت دیروز 2,762 اولین 2,715 بازه روز 2,715 2,624 قیمت مجاز 2,900 2,624   تعداد 15 ارزش 133.633 M
حجم 50,913 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 1,622.25   EPS 205 P/E 12.8 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 500 2222 2715 5,000 1 0 0 0 2780 70 1 0 0 0 2797 5,000 1
  بپاس - بیمه پاسارگاد
آخرین معامله 3,000 -8 -0.27% قیمت پایانی 3,000 -8 -0.27% قیمت دیروز 3,008 اولین 3,000 بازه روز 3,000 3,000 قیمت مجاز 3,158 2,858   تعداد 17 ارزش 1.342 B
حجم 447,458 مبنا 1
ارزش بازار به میلیارد 6,123.6   EPS 343 P/E 8.75 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد 1 10,000 2980 3010 500,000 5 2 20,000 2960 3067 55,600 2 1 15,000 2901 3070 180,000 3
   
۱۳۹۵/۵/۱۷