آیا با وجود کنترل توانگری مالی،ذخیره گیری برای خطرات طبیعی منتفی است؟/دردسرهای آزاد سازی ذخایر

مشاهده اصل خبر
ریسک نیوز

یک مقام مسوول در نهاد نظارتی به ریسک نیوز گفت :بازنگری آیین نامه ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری در پژوهشکده بیمه در حال بررسی است و ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز هم بررسی می شود و قرار است ذخایر دیگری پیشنهاد گردد./ به گفته این مقام مسوول البته اگر چه در اکثر کشورها این نوع ذخیره وجود ندارد اما قرار نیست از دنیا تبعیت کورکورانه کرد ودر صورت حذف این نوع ذخیره باید ذخایر دیگری که مطابق با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور است جایگزین شود.
به گزارش ریسک نیوز،ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی اذعان دارد،موسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن انها را به طور مشخص منعکس کنند .
طبق این ماده انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه و همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
بر این اساس ایین نامه شماره 58 در راستای اجرای ماده 61 قانون بیمه تدوین شده است.بر طبق آیین نامه 58 یکی از ذخایری که برای بیمه های زندگی و غیر زندگی گرفته می شود ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی است که بابت تضمین تعهدات موسسات بیمه در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز منظور می شود که شامل 3 درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی و همچنین  3 درصد حق بیمه های غیر زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری است.
همچنین در این آیین نامه تصریح شده استفاده ازین ذخیره به غیر از موارد مربوط به حوادث و خطرات طبیعی منوط به پیشنهاد شرکت بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
اما نگاهی گذرا به مفاد این آیین نامه و البته مرور تجارب جهانی نشان می دهد این نوع ذخیره  در کشورهای جهان کمتر به چشم می خورد و ظاهرا فقط در هند و آلبانی وجود دارد.  حتی واکاوی قوانین بیمه گری در ژاپن که به سبب میزان وقوع خطرات طبیعی و حوادث فاجعه آمیز نیز شهرت دارد ، نشان می دهد این نوع ذخیره گیری در آیین نامه های مربوط به ذخایر بیمه ای این کشور یافت نمی شود.
از سوی دیگر این ذخیره تکمیلی اصولا مورد قبول سازمان حسابرسی قرار نمی گیردو این را به عنوان یک ذخیره رسمی نمی پذیرد .
البته به نظر می رسد، در یک دوره ای شورای عالی بیمه برای اطمینان بیشتر در موارد ریسک های فاجعه آمیز  ، ذخیره ای تعیین کرد که وقتی این ریسک بالفعل شد بتواند حداقل بخشی از زیان ها را جبران کنند اگر چه که اگر کل صنعت را هم روی بگذاریم قیمت یکی از برج هایی که در زلزله تخریب می شود نخواهد بود.
 
لازم بذکر است این ذخیره گیری در اصل با هدف پوشش خسارتهای پیش بینی نشده و غیرمنتظره صورت می گیرد، با توجه به اینکه هدف توانگری مالی نیز پوشش خسارتهای پیش بینی نشده است در کشوری که توانگری مالی کنترل و همچنین حق بیمه واقعی دریافت می شود و مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در شرکت بیمه با سلامت و صحت انجام می گیرد، نیازی به ذخیره فنی تکمیلی نخواهد بود.
بنابراین شاید بتوان گفت ، در گذشته که توانگری کنترل نمی شد وجود این نوع ذخیره منطقی بود اما با توجه به کنترل توانگری طی سالهای اخیر ضرورت این ذخیره کمتر شده است هر چند بخاطر وجود برخی مشکلات در زمینه تعیین حق بیمه ها، مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی ها و فرآیندها در صنعت بیمه، ضرورت این ذخیره گیری در صنعت بیمه ایران به کل منتفی نشده است.
 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی مشابه خارجی کمتری دارد اما جایگزینها و ابزارهای دیگری برای آن وجود دارد  به عبارتی ریسک های دیگری هست که در دنیا ذخیره دارند این در حالی است که در صنعت بیمه ایران برای انها ذخیره گرفته نمی شود که به نظر می رسد می تواند طی بازنگری در آیین نامه 58 مورد توجه قرار گیرد.
یک مقام مسوول در نهاد نظارتی به ریسک نیوز گفت :بازنگری آیین نامه ذخایر فنی و نحوه ذخیره گیری در پژوهشکده بیمه در حال بررسی است و ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی نیز هم بررسی می شود و قرار است ذخایر دیگری پیشنهاد گردد.
به گفته این مقام مسوول البته اگر چه در اکثر کشورها این نوع ذخیره وجود ندارد اما قرار نیست از دنیا تبعیت کورکورانه کرد ودر صورت حذف این نوع ذخیره باید ذخایر دیگری که مطابق با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور است جایگزین شود.
دردسرهای آزاد سازی ذخایر
پس از بیمه دانا اوایل سال جاری بیمه دی نیز با مجوز شورای عالی بیمه اقدام به آزاد سازی ذخایر کرد.
آزادسازی ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تاکنون درباره چند شرکت بیمه دیگر نیز انجام شده و نگاه بیمه گران و کارشناسان صنعت به این عملکرد بسیار متفاوت بوده به طوریکه مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
اما طی سال های اخیر برخی شرکتهای بیمه که به لحاظ توانگری مالی در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و در ایفای تعهدات خود دارای مشکل بوده اند به آزاد سازی ذخایر فنی تکمیلی و حوادث طبیعی با مصوبه شورای عالی بیمه اقدام کرده اند.
برخی کارشناسان معتقدند ، از آنجا که ذخائر در سمت چپ ترازنامه به عنوان یک بدهى شرکت بیمه ثبت می شود حذف آن منجر به افزایش نسبت توانگرى می گردد و همچنین کاهش زیان انباشته موجب افزایش حقوق صاحبان سهام و افزایش توانگرى مالی می شود پس جبران زیان انباشته از محل ذخائر منجر به اصلاح ساختار مالى و افزایش توانگرى شرکت بیمه شده و کاملا به نفع سهامداران است .
از سوی دیگر برخی صاحب نظران آزاد سازی این ذخایر را خطر ناک توصیف می کنند چرا که معتقدند  جبران زیان هاى ناگهانى از محل ذخائر حوادث طبیعى و فنى تکمیلى صورت می گیرد و این ذخایر  زمانى بکار مى آید که خطرات فاجعه آمیزى روى دهد نه براى پرداخت زیان انباشته و این کار یعنى بخطر انداختن بیمه گذارانى که از شرکت بیمه مى خرند و نمى دانند در زمان وقوع خسارتهای هنگفت چه اتفاقى خواهد افتاد.
ولى بیمه مرکزى بر اساس مصوبه شوراى عالى بیمه این اجازه را به شرکتهاى بیمه براى استفاده از این ذخیره براى جبران زیان و یا کمبود ذخیره را می دهد .
 
۱۳۹۵/۷/۳