توضیح وزیر علوم درباره یک سند:

سند 2030 برای کشورها تعهدآور نیست

مشاهده اصل خبر
عصراقتصاد

۱۳۹۵/۱۱/۲۱