سند 2030 برای کشورها تعهدآور نیست

قسم می‌خورم که آن را امضا نکردم

مشاهده اصل خبر
فرصت امروز

۱۳۹۵/۱۱/۲۱