توضیح وزیر علوم درباره یک سند:

سند 2030 برای کشورها تعهدآور نیست(قسمت دوم)

مشاهده اصل خبر
پیام زمان

۱۳۹۵/۱۱/۲۳